Blog - KMS Instalacje

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Wymagania, procedury i normy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Wymagania, procedury i normy

Ten artykuł omawia wszystkie istotne aspekty dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Znajdziesz tu informacje na temat przepisów prawnych, procedur administracyjnych, norm odległości oraz alternatywnych rozwiązań dla nieskanalizowanych terenów. Dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia budowy i jakie warunki techniczne należy spełnić. Przygotuj się odpowiednio do tego procesu i zadbaj o środowisko naturalne poprzez właściwe oczyszczanie ścieków.

1. Wymagania dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są regulowane przez liczne przepisy prawne, które określają warunki usytuowania i techniczne rozwiązania. Zgodnie z Prawem budowlanym, oczyszczalnie ścieków są uznawane za "urządzenia budowlane" i podlegają odpowiednim procedurom administracyjnym. W przypadku budowy nowego budynku mieszkalnego, konieczne jest wskazanie technologii oczyszczania ścieków w ramach pozwolenia na budowę. Budowa oczyszczalni jest zazwyczaj rozpatrywana w tym samym postępowaniu.

Aby rozpocząć budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, niezbędne jest uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego oraz innych dokumentów. Zgłoszenie takie składa się we właściwym terytorialnie Nadzorze Wodnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do wniosku zgłoszenia wodnoprawnego należy dołączyć m.in. mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem urządzeń, szkice lub rysunki urządzeń, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo, należy dostarczyć badanie geologiczne gruntu, które ustali poziom wód gruntowych i inne parametry gruntu niezbędne do określenia warunków zrzutu oczyszczonych ścieków.

2. Procedura administracyjna i pozwoleń budowlanych

Po uzyskaniu zgłoszenia wodnoprawnego, można przejść do kolejnych kroków administracyjnych związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy jednak pamiętać, że różne podmioty administracyjne mogą mieć zróżnicowane interpretacje poszczególnych zagadnień, dlatego warto skonsultować się z projektantem lub osobami mającymi doświadczenie w załatwianiu takich spraw.

W trakcie procedury administracyjnej w Starostwie Powiatowym, należy przedstawić niezbędne dokumenty i informacje dotyczące projektu oczyszczalni. Warto również zachować normowe odległości od granic działki, budynków mieszkalnych, ujęć wody i innych obiektów uregulowanych prawnie. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych problemów i opóźnień w uzyskaniu ostatecznych pozwoleń budowlanych.

3. Normy odległości i wymogi techniczne

Podczas projektowania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy uwzględnić normowe odległości od granic działki, budynków mieszkalnych, ujęć wody i innych obiektów uregulowanych prawnie. Jest to istotne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie.

Zgodnie z przepisami prawa, istnieją określone normy odległości, które należy zachować podczas projektowania i budowy oczyszczalni ścieków. Przykładowo, odległość od granic działki powinna być odpowiednio ustalona, aby zapewnić prywatność sąsiadom oraz uniknąć ewentualnych konfliktów. Ponadto, odległość od budynków mieszkalnych jest istotna z punktu widzenia zapewnienia komfortu życia mieszkańcom.

W przypadku ujęć wody, takich jak studnie czy inne źródła wodne, należy zachować odpowiednie normy odległości w celu ochrony jakości wody. Wymogi techniczne dotyczące oczyszczalni ścieków obejmują również inne uregulowane obiekty, takie jak drogi publiczne czy linie energetyczne.

Projektując instalację oczyszczalni ścieków, należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi normami i wymogami technicznymi. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami lub specjalistami w dziedzinie budownictwa i ochrony środowiska.

4. Badanie geologiczne gruntu

Przed uzyskaniem zgłoszenia wodnoprawnego konieczne jest dostarczenie badania geologicznego gruntu. Jest to niezbędne, ponieważ badanie to pozwala określić parametry gruntu, które są istotne przy ustalaniu warunków zrzutu oczyszczonych ścieków do gruntu.

Badanie geologiczne gruntu obejmuje analizę takich parametrów jak poziom wód gruntowych, skład mineralny, przepuszczalność czy nośność gruntu. Te informacje są niezbędne do określenia możliwości zrzutu oczyszczonych ścieków oraz do zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania i efektywności oczyszczalni ścieków.

5. Budowa zbiorników na nieczystości ciekłe

Budowa zbiorników na nieczystości ciekłe jest prostym i jasno określonym przepisami prawa procesem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunki budowy takiego zbiornika są precyzyjnie określone, co ułatwia przeprowadzenie tej procedury. Przed rozpoczęciem budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednimi przepisami oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów.

Do rozpoczęcia budowy zbiornika na nieczystości ciekłe potrzebne są m.in. pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W przypadku takiej budowy, należy również przedstawić projekt techniczny zbiornika oraz inne dokumenty wymagane przez organy administracyjne. Ważne jest również zachowanie odpowiednich norm odległości od granic działki i innych obiektów, aby zapewnić bezpieczeństwo i minimalizować ewentualne negatywne skutki dla otoczenia.

6. Alternatywne rozwiązania dla nieskanalizowanych terenów

Na terenach nieskanalizowanych istnieje konieczność zastosowania alternatywnych rozwiązań dotyczących odprowadzenia ścieków bytowych. Wśród tych rozwiązań najczęściej stosowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki do gromadzenia ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardziej zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem, które umożliwia oczyszczenie ścieków przed ich odprowadzeniem do gruntu. Dzięki temu, możliwe jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają jednak odpowiedniej procedury administracyjnej i spełnienia określonych wymagań technicznych.

Zbiorniki do gromadzenia ścieków są prostszym rozwiązaniem, polegającym na zbieraniu nieczystości ciekłych w zbiorniku, który następnie jest regularnie opróżniany przez firmy asenizacyjne. Ten rodzaj rozwiązania nie wymaga tak skomplikowanej procedury administracyjnej jak przydomowe oczyszczalnie ścieków, jednak nie zapewnia oczyszczenia ścieków przed ich odprowadzeniem do gruntu.

Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady, dlatego warto dokładnie rozważyć, które z nich będzie najlepiej odpowiadało potrzebom konkretnej nieruchomości. Ważne jest również zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami technicznymi dotyczącymi budowy oraz eksploatacji tych instalacji.

Firma KMS wykonuje przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach

Działamy na terenie całego województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.
Jednak głównym terenem naszego działania są:

powiat Biłgorajski

i miejscowości:
 • Biłgoraj
 • Tereszpol
 • Józefów
 • Łukowa
 • Obsza
 • Turobin
 • Goraj
 • Frampol
 • Biszcza
 • Potok Górny
 • Tarnogród
 • Księżpol
 • Biszcza

powiat Tomaszowski

i miejscowości:

powiat Krasnostawski

i miejscowości:
 • Krasnystaw
 • Izbica
 • Rudnik
 • Żółkiewka
 • Gorzków
 • Łopiennik Górny
 • Fajsławice
 • Kraśniczyn
 • Siennica Różana

powiat Hrubieszowski

i miescowości:
 • Hrubieszów
 • Werbkowice
 • Uchanie
 • Horodło
 • Mircze
 • Dołhobyczów

powiat Chełmski

i miejscowości:
 • Chełm
 • Szedliszcze
 • Rejowiec Fabryczny
 • Wierzbica
 • Sawin
 • Ruda-Huta
 • Rejowiec
 • Kamień
 • Dorohusk
 • Leśniowice
 • Żmudź
 • Dubienka
 • Białopole
 • Wojsławice

Informacje kontaktowe

Image
Sitaniec Kolonia 190B
22-400 Zamość

NIP: 922 235 62 16
Regon: 060018134

tel: +48 793 911 200
email: biuro@kmsenergia.pl